Sideway
output.to from Sideway

Three Hundred Tang Poems 唐 詩 三 百 首
Draft for Information Only

Content

 The Three Hundred Tang Poems
   TangShi SanBai Shou 唐詩  三百 
   Poets and poems included in the collection of the three hundred and more Tang poems

The Three Hundred Tang Poems

TangShi SanBai Shou 唐詩  三百 

Poets and poems included in the collection of the three hundred and more Tang poems

 1. Bai JuYi
  白 居易  
  1. <長 恨 歌>
  2. <琵 琶 行 并 序>
  3. <草>
  4. <自 河 南 經 亂 關 內 阻 饑 兄 弟 離 散 各 在 一 處 因 望 月 有 感 聊 書 所 懷 寄 上 浮 梁 大 兄 於 潛 七 兄 烏 江 十 五 兄 兼 示 符 離 及 下 邽 弟 妹>
  5. <問 劉 十 九>
  6. <宮詞>
 2. Cen Shen
  岑 參  
  1. <與 高 適 薛 據 登 慈 恩 寺 浮 圖>
  2. <走 馬 川 行 奉 送 封 大 夫 出 師 西 征>
  3. <輪 臺 歌 奉 送 封 大 夫 出 師 西 征>
  4. <白 雪 歌 送 武 判 官 歸>
  5. <寄 左 省 杜 拾 遺>
  6. <和 賈 至 舍 人 早 朝 大 明 宮 之 作>
  7. <逢 入 京 使>
 3. Chang Jian
  常 建  
  1. <宿 王 昌 齡 隱 居>
  2. <破 山 寺 後 禪 院>
 4. Chen Tao
  陳 陶  
  1. <隴 西 行>
 5. Chen ZiAng
  陳 子昂  
  1. <登 幽 州 臺 歌>
 6. Cui Hao
  崔 顥  
  1. <黃 鶴 樓>
  2. <行 經 華 陰>
  3. <長 干 行> 二 首 之 一
  4. <長 干 行> 二 首 之 二
 7. Cui Shu
  崔 曙  
  1. <九 日 登 望 仙 臺 呈 劉 明 府>
 8. Cui Tu
  崔 塗  
  1. <除 夜 有 懷>
  2. <孤 雁>
 9. Dai ShuLun
  戴 叔倫  
  1. <江 鄉 故 人 偶 集 客 舍>
 10. Du Fu
  杜 甫  
  1. <望 嶽 >
  2. <贈 衛 八 處 士 >
  3. <佳 人 >
  4. <夢 李 白> 二 首 之 一
  5. <夢 李 白> 二 首 之 二
  6. <韋 諷 錄 事 宅 觀 曹 將 軍 畫 馬 圖>
  7. <丹 青 引 贈 曹 將 軍 霸>
  8. <寄 韓 諫 議 注>
  9. <古 柏 行>
  10. <觀 公 孫 大 娘 弟 子 舞 劍 器 行 并 序>
  11. <兵 車 行>
  12. <麗 人 行>
  13. <哀 江 頭>
  14. <哀 王 孫>
  15. <月 夜>
  16. <春 望>
  17. <春 宿 左 省>
  18. <至 德 二 載 甫 自 京 金 光 門 出 間 道 歸 鳳 翔 乾 元 初 從 左 拾 遺 移 華 州 掾 與 親 故 別 因 出 此 門 有 悲 往 事>
  19. <月 夜 憶 舍 弟>
  20. <天 末 懷 李 白>
  21. <奉 濟 驛 重 送 嚴 公 四 韻>
  22. <別 房 太 尉 墓>
  23. <旅 夜 書 懷>
  24. <登 岳 陽 樓>
  25. <蜀 相>
  26. <客 至>
  27. <野 望>
  28. <聞 官 軍 收 河 南 河 北>
  29. <登 高>
  30. <登 樓>
  31. <宿 府>
  32. <閣 夜>
  33. <詠 懷 古 蹟> 五 首 之 一
  34. <詠 懷 古 蹟> 五 首 之 二
  35. <詠 懷 古 蹟> 五 首 之 三
  36. <詠 懷 古 蹟> 五 首 之 四
  37. <詠 懷 古 蹟> 五 首 之 五>
  38. <八 陣 圖>
  39. <江 南 逢 李 龜 年>
 11. Du Mu
  杜 牧  
  1. <旅 宿>
  2. <將 赴 吳 興 登 樂 遊 原>
  3. <赤 壁>
  4. <泊 秦 淮>
  5. <寄 揚 州 韓 綽 判 官>
  6. <遣 懷>
  7. <秋 夕>
  8. <贈 別> 二 首 之 一
  9. <贈 別> 二 首 之 二
  10. <金 谷 園>
 12. Du QiuNiang
  杜 秋娘  
  1. <金 縷 衣>
 13. Du ShenYan
  杜 審言  
  1. <和 晉 陵 陸 丞 早 春 遊 望>
 14. Du XunHe
  杜 荀鶴  
  1. <春 宮 怨>
 15. Gao Shi
  高 適  
  1. <燕 歌 行 並 序>
  2. <送 李 少 府 貶 峽 中 王 少 府 貶 長 沙>
 16. Gu Kuang
  顧 況  
  1. <宮 詞>
 17. Han Hong
  韓 翃  
  1. <酬 程 近 秋 夜 即 事 見 贈>
  2. <同 題 仙 遊 觀>
  3. <寒 食>
 18. Han Wu
  韓 偓  
  1. <已 涼>
 19. Han Yu
  韓 愈  
  1. <山 石>
  2. <八 月 十 五 夜 贈 張 功 曹>
  3. <謁 衡 嶽 廟 遂 宿 嶽 寺 題 門 樓>
  4. <石 鼓 歌>
 20. He ZhiZhang
  賀 知章  
  1. <回 鄉 偶 書>
 21. HuangFu Ran
  皇甫 冉  
  1. <春 思>
 22. Jia Dao
  賈 島  
  1. <尋 隱 者 不 遇>
 23. Jin ChangZu
  金 昌緒  
  1. <春 怨>
 24. Li Bai
  李 白  
  1. <登 金 陵 鳳 凰 臺>
  2. <下 終 南 山 過 斛 斯 山 人 宿 置 酒>
  3. <月 下 獨 酌>
  4. <春 思>
  5. <關 山 月>
  6. <子 夜 四 時 歌:春 歌>
  7. <子 夜 四 時 歌:夏 歌>
  8. <子 夜 四 時 歌:秋 歌>
  9. <子 夜 四 時 歌:冬 歌>
  10. <長 干 行 之 一
  11. <長 干 行 之 二
  12. <廬 山 謠 寄 盧 侍 御 虛 舟>
  13. <夢 遊 天 姥 吟 留 別>
  14. <金 陵 酒 肆 留 別>
  15. <宣 州 謝 朓 樓 餞 別 校 書 叔 雲>
  16. <蜀 道 難>
  17. <長 相 思> 二 首 之 一
  18. <長 相 思> 二 首 之 二
  19. <行 路 難> 三 首 之 一
  20. <行 路 難> 三 首 之 二
  21. <行 路 難> 三 首 之 三
  22. <將 進 酒>
  23. <贈 孟 浩 然>
  24. <渡 荊 門 送 別>
  25. <送 友 人>
  26. <聽 蜀 僧 濬 彈 琴>
  27. <夜 泊 牛 渚 懷 古>
  28. <夜 思>
  29. <怨 情>
  30. <玉 階 怨>
  31. <送 孟 浩 然 之 廣 陵>
  32. <下 江 陵>
  33. <清 平 調> 三 首 之 一
  34. <清 平 調> 三 首 之 二
  35. <清 平 調> 三 首 之 三
 25. Li Duan
  李 端  
  1. <聽 箏>
 26. Li Pin
  李 頻  
  1. <渡 漢 江>
 27. Li Qi
  李 頎  
  1. <古 意>
  2. <送 陳 章 甫>
  3. <琴 歌>
  4. <聽 董 大 彈 胡 笳 兼 寄 語 弄 房 給 事>
  5. <聽 安 萬 善 吹 觱 篥 歌>
  6. <古 從 軍 行>
  7. <送 魏 萬 之 京>
 28. Li ShangYin
  李 商隱  
  1. <韓 碑>
  2. <蟬>
  3. <風 雨>
  4. <落 花>
  5. <涼 思>
  6. <北 青 蘿>
  7. <錦 瑟>
  8. <無 題>
  9. <隋 宮>
  10. <無 題> 二 首 之 一
  11. <無 題> 二 首 之 二
  12. <籌 筆 驛>
  13. <無 題>
  14. <春 雨>
  15. <無 題> 二 首 之 一
  16. <無 題> 二 首 之 二
  17. <登 樂 遊 原>
  18. <夜 雨 寄 北>
  19. <寄 令 狐 郎 中>
  20. <為 有>
  21. <隋 宮>
  22. <瑤 池>
  23. <嫦 娥>
  24. <賈 生>
 29. Li Yi
  李 益  
  1. <喜 見 外 弟 又 言 別>
  2. <江 南 曲>
  3. <夜 上 受 降 城 聞 笛>
 30. Liu ChangQing
  劉 長卿  
  1. <秋 日 登 吳 公 臺 上 寺 遠 眺 : 寺 即 陳 將 吳 明 徹 戰 場>
  2. <送 李 中 丞 歸 漢 陽 別 業>
  3. <餞 別 王 十 一 南 遊>
  4. <尋 南 溪 常 道 士>
  5. <新 年 作>
  6. <江 州 重 別 薛 六 柳 八 二 員 外>
  7. <長 沙 過 賈 誼 宅>
  8. <自 夏 口 至 鸚 鵡 洲 夕 望 岳 陽 寄 元 中 丞>
  9. <送 靈 澈>
  10. <彈 琴>
  11. <送 上 人>
 31. Liu FangPing
  劉 方平  
  1. <月 夜>
  2. <春 怨>
 32. Liu JiXu
  劉 脊虛  
  1. <闕 題>
 33. Liu YuXi
  劉 禹錫  
  1. <蜀 先 主 廟>
  2. <西 塞 山 懷 古>
  3. <烏 衣 巷>
  4. <春 詞>
 34. Liu ZhongYong
  柳 中庸  
  1. <征 人 怨>
 35. Liu ZongYuan
  柳 宗元  
  1. <晨 詣 超 師 院 讀 禪 經 >
  2. <溪 居 >
  3. <漁 翁>
  4. <登 柳 州 城 樓 寄 漳 汀 封 連 四 州 刺 史>
  5. <江 雪>
 36. Lu Lun
  盧 綸  
  1. <送 李 端>
  2. <晚 次 鄂 州>
  3. <塞 下 曲> 四 首 之 一
  4. <塞 下 曲> 四 首 之 二
  5. <塞 下 曲> 四 首 之 三
  6. <塞 下 曲> 四 首 之 四
 37. Luo BinWang
  駱 賓王  
  1. <在 獄 咏 蟬 并 序>
 38. Ma Dai
  馬 戴  
  1. <灞 上 秋 居>
  2. <楚 江 懷 古>
 39. Meng HaoRan
  孟 浩然  
  1. <秋 登 蘭 山 寄 張 五 >
  2. <夏 日 南 亭 懷 辛 大 >
  3. <宿 業 師 山 房 待 丁 大 不 至 >
  4. <夜 歸 鹿 門 歌>
  5. <臨 洞 庭 上 張 丞 相>
  6. <與 諸 子 登 峴 山>
  7. <宴 梅 道 士 山 房>
  8. <歲 暮 歸 南 山>
  9. <過 故 人 莊>
  10. <秦 中 寄 遠 上 人>
  11. <宿 桐 廬 江 寄 廣 陵 舊 遊>
  12. <留 別 王 維>
  13. <早 寒 有 懷>
  14. <宿 建 德 江>
  15. <春 曉>
 40. Meng Jiao
  孟 郊  
  1. <烈 女 操>
  2. <遊 子 吟>
 41. Pei Di
  裴 迪  
  1. <送 崔 九>
 42. Qian Qi
  錢 起  
  1. <送 僧 歸 日 本>
  2. <谷 口 書 齋 寄 楊 補 闕>
  3. <贈 闕 下 裴 舍 人>
 43. Qin TaoYu
  秦 韜玉  
  1. <貧 女>
 44. Qiu Wei
  邱 為  
  1. <尋 西 山 隱 者 不 遇 >
 45. QiWu Qian
  綦毋 潛  
  1. <春 泛 若 耶 溪 >
 46. Quan DeYu
  權 德輿  
  1. <玉 臺 體>
 47. Seng JaoRan
  僧 皎然  
  1. <尋 陸 鴻 漸 不 遇 >
 48. Shen QuanQi
  沈 佺期  
  1. <雜 詩>
  2. <獨不見>
 49. SiKong Shu
  司空 曙  
  1. <雲 陽 館 與 韓 紳 宿 別>
  2. <喜 外 弟 盧 綸 見 宿>
  3. <賊 平 後 送 人 北 歸>
 50. Song ZhiWen
  宋 之問  
  1. <題 大 庾 嶺 北 驛>
 51. Tang XuanZong
  唐 玄宗  
  1. <經 魯 祭 孔 子 而 歎 之>
 52. Wang Bo
  王 勃  
  1. <杜 少 府 之 任 蜀 州>
 53. Wang ChangLing
  王 昌齡  
  1. <同 從 弟 南 齋 翫 月 憶 山 陰 崔 少 府 >
  2. <塞 上 曲>
  3. <塞 下 曲>
  4. <芙 蓉 樓 送 辛 漸>
  5. <閨 怨>
  6. <春 宮 怨>
  7. <長 信 怨>
  8. <出 塞>
 54. Wang Han
  王 翰  
  1. <涼 州 曲>
 55. Wang Jian
  王 建  
  1. <新 嫁 娘>
 56. Wang Wan
  王 灣  
  1. <次 北 固 山 下>
 57. Wang Wei
  王 維  
  1. <送 別 >
  2. <送 綦 毋 潛 落 第 還 鄉 >
  3. <青 谿 >
  4. <渭 川 田 家 >
  5. <西 施 詠 >
  6. <洛 陽 女 兒 行>
  7. <老 將 行>
  8. <桃 源 行>
  9. <輞 川 閒 居 贈 裴 秀 才 迪>
  10. <山 居 秋 暝>
  11. <歸 嵩 山 作>
  12. <終 南 山>
  13. <酬 張 少 府>
  14. <過 香 積 寺>
  15. <送 梓 州 李 使 君>
  16. <漢 江 臨 眺>
  17. <終 南 別 業>
  18. <和 賈 至 舍 人 早 朝 大 明 宮 之 作>
  19. <奉 和 聖 製 從 蓬 萊 向 興 慶 閣 道 中 留 春 雨 中 春 望 之 作 應 制>
  20. <積 雨 輞 川 莊 作>
  21. <贈 郭 給 事>
  22. <鹿 柴>
  23. <竹 里 館>
  24. <送 別>
  25. <相 思>
  26. <雜 詩>
  27. <九 月 九 日 憶 山 東 兄 弟>
  28. <渭 城 曲>
  29. <秋 夜 曲>
 58. Wang ZhiHuan
  王 之渙  
  1. <登 鸛 雀 樓>
  2. <出 塞>
 59. Wei YingWu
  韋 應物  
  1. <郡 齋 雨 中 與 諸 文 士 燕 集 >
  2. <初 發 揚 子 寄 元 大 校 書 >
  3. <寄 全 椒 山 中 道 士 >
  4. <長 安 遇 馮 著 >
  5. <夕 次 盱 眙 縣 >
  6. <東 郊 >
  7. <送 楊 氏 女 >
  8. <淮 上 喜 會 梁 州 故 人>
  9. <賦 得 暮 雨 送 李 曹>
  10. <寄 李 儋 元 錫>
  11. <秋 夜 寄 邱 員 外>
  12. <滁 州 西 澗>
 60. Wei Zhuang
  韋 莊  
  1. <章 臺 夜 思>
  2. <金 陵 圖>
 61. Wen TingYun
  溫 庭筠  
  1. <送 人 東 遊>
  2. <利 州 南 渡>
  3. <蘇 武 廟>
  4. <瑤 瑟 怨>
 62. WuMingShi
  無名氏 (anonymous) 
  1. <雜 詩>
 63. XiBiRen
  西鄙人  
  1. <哥 舒 歌>
 64. Xu Hun
  許 渾  
  1. <秋 日 赴 闕 題 潼 關 驛 樓>
  2. <早 秋>
 65. Xue Feng
  薛 逢  
  1. <宮 詞>
 66. Yuan Jie
  元 結  
  1. <賊 退 示 官 吏 并 序 >
  2. <石 魚 湖 上 醉 歌 并 序>
 67. Yuan Zhen
  元 稹  
  1. <遣 悲 懷> 三 首 之 一
  2. <遣 悲 懷> 三 首 之 二
  3. <遣 悲 懷> 三 首 之 三
  4. <行 宮>
 68. Zhang Bi
  張 泌  
  1. <寄 人>
 69. Zhang Hu
  張 祜  
  1. <何滿子>
  2. <贈 內 人>
  3. <集 靈 臺> 二 首 之 一
  4. <集 靈 臺> 二 首 之 二
  5. <題 金 陵 渡>
 70. Zhang Jì
  張 繼  
  1. <楓 橋 夜 泊>
 71. Zhang Jí
  張 籍  
  1. <沒 蕃 故 人>
 72. Zhang JiuLing
  張 九齡  
  1. <感 遇> 四 首 之 一
  2. <感 遇> 四 首 之 二
  3. <感 遇> 四 首 之 三
  4. <感 遇> 四 首 之 四
  5. <望 月 懷 遠>
 73. Zhang Qiao
  張 喬  
  1. <書 邊 事>
 74. Zhang Xu
  張 旭  
  1. <桃 花 谿>
 75. Zheng Tian
  鄭 畋  
  1. <馬 嵬 坡>
 76. Zhu QingYu
  朱 慶餘  
  1. <宮 中 詞>
  2. <近 試 上 張 水 部>
 77. Zu Yong
  祖 詠  
  1. <望 薊 門>
  2. <終 南 望 餘 雪>

©sideway

ID: 121100007 Last Updated: 2012/11/6 Revision:

IMAGE

Home (5)

Business

Management

HBR (3)

Information

Recreation

Hobbies (7)

Culture

Chinese (1097)

English (336)

Reference (66)

Computer

Hardware (149)

Software

Application (187)

Digitization (24)

Numeric (19)

Programming

Web (618)new

CSS (SC)

ASP.NET (SC)

HTML

Knowledge Base

Common Color (SC)

Html Entity (Unicode) (SC)

Html 401 Special (SC)

OS (388)new

MS Windows

Windows10 (SC)

.NET Framework (SC)

DeskTop (7)

Knowledge

Mathematics

Formulas (8)

Number Theory (206)

Algebra (20)

Trigonometry (18)

Geometry (18)

Calculus (67)

Complex Analysis (21)

Engineering

Tables (8)

Mechanical

Mechanics (1)

Rigid Bodies

Statics (92)

Dynamics (37)

Fluid (5)

Fluid Kinematics (5)

Control

Process Control (1)

Acoustics (19)

FiniteElement (2)

Biology (1)

Geography (1)


Copyright © 2000-2019 Sideway . All rights reserved Disclaimers last modified on 10 Feb 2019