Sideway
output.to from Sideway
Draft for Information Only

Chinese ShuowenJiezi Radical 56 言(U+8A00)

Section 分部Character
漢字 288
U+8A00
open
close
直言曰言論難曰語从口䇂聲凡言之屬皆从言語軒切
last updated 19六月2015
01
U+8B7B
open
close
聲也从言賏聲烏莖切
last updated 19六月2015
U+8B26
open
close
欬也从言殸聲殸籀文磬字去挺切
last updated 19六月2015
U+8A9E
open
close
論也从言吾聲魚舉切
last updated 19六月2015
U+8AC7
open
close
語也从言炎聲徒甘切
last updated 19六月2015
U+8B02
open
close
報也从言胃聲于貴切
last updated 19六月2015
U+8AD2
open
close
信也从言京聲力讓切
last updated 19六月2015
U+8A75
open
close
致言也从言从先先亦聲曰螽斯羽詵詵兮所臻切
last updated 19六月2015
U+8ACB
open
close
謁也从言青聲七井切
last updated 19六月2015
U+8B01
open
close
白也从言曷聲於歇切
last updated 19六月2015
U+8A31
open
close
聽也从言午聲虚呂切
last updated 19六月2015
U+8AFE
open
close
譍也从言若聲奴各切
last updated 19六月2015
𧭭
U+27B6D
open
close
以言對也从言𨿳聲於證切
last updated 19六月2015
U+8B8E
open
close
猶𧭭也从言雔聲市流切
last updated 19六月2015
U+8AF8
open
close
辯也从言者聲章魚切
last updated 19六月2015
U+8A69
open
close
志也从言寺聲書之切
last updated 19六月2015
𧥳
U+27973
open
close
古文詩省
last updated 19六月2015
U+8B96
open
close
驗也从言韱聲楚蔭切
last updated 19六月2015
U+8AF7
open
close
誦也从言風聲芳鳳切
last updated 19六月2015
U+8AA6
open
close
諷也从言甬聲似用切
last updated 19六月2015
U+8B80
open
close
誦書也从言賣聲徒谷切
last updated 19六月2015
U+8A32
open
close
快也从言从中於力切
last updated 19六月2015
U+8A13
open
close
說教也从言川聲許運切
last updated 19六月2015
U+8AA8
open
close
曉教也从言每聲荒內切
last updated 19六月2015
U+8B54
open
close
專教也从言巽聲此緣切
last updated 19六月2015
U+8B6C
open
close
諭也从言辟聲匹至切
last updated 19六月2015
U+8B1C
open
close
徐語也从言原聲孟子曰故謜謜而來魚怨切
last updated 19六月2015
U+8A47
open
close
早知也从言央聲於亮切
last updated 19六月2015
U+8AED
open
close
告也从言俞聲羊戍切
last updated 19六月2015
U+8A56
open
close
辯論也古文以爲頗字从言皮聲彼義切
last updated 19六月2015
𧭺
U+27B7A
open
close
告曉之孰也从言𦎧聲讀若庉章倫切
last updated 19六月2015
U+4704
open
close
語諄䜄也从言犀聲直离切
last updated 19六月2015
U+8A7B
open
close
論訟也曰詻詻孔子容从言各聲五陌切
last updated 19六月2015
U+8ABE
open
close
和說而諍也从言門聲語巾切
last updated 19六月2015
U+8B00
open
close
慮難曰謀从言某聲莫浮切
last updated 19六月2015
𠰔
U+20C14
open
close
古文謀
last updated 19六月2015
𧦥
U+279A5
open
close
亦古文
last updated 19六月2015
U+8B28
open
close
議謀也从言莫聲虞書曰咎繇謨莫胡切
last updated 19六月2015
𠻚
U+20EDA
open
close
古文謨从口
last updated 19六月2015
U+8A2A
open
close
汎謀曰訪从言方聲敷亮切
last updated 19六月2015
U+8ACF
open
close
聚謀也从言取聲子于切
last updated 19六月2015
U+8AD6
open
close
議也从言侖聲盧昆切
last updated 19六月2015
U+8B70
open
close
語也从言義聲宜寄切
last updated 19六月2015
U+8A02
open
close
平議也从言丁聲他頂切
last updated 19六月2015
U+8A73
open
close
審議也从言羊聲似羊切
last updated 19六月2015
U+8ADF
open
close
理也从言是聲承㫖切
last updated 19六月2015
U+8AE6
open
close
審也从言帝聲都計切
last updated 19六月2015
U+8B58
open
close
常也一曰知也从言戠聲賞職切
last updated 19六月2015
U+8A0A
open
close
問也从言卂聲思晉切
last updated 19六月2015
𧨼
U+27A3C
open
close
古文訊从卥
last updated 19六月2015
U+8A67
open
close
言𢕄親詧也从言察省聲楚八切
last updated 19六月2015
U+8B39
open
close
愼也从言堇聲居隱切
last updated 19六月2015
U+46AE
open
close
厚也从言乃聲如乗切
last updated 19六月2015
U+8AF6
open
close
誠諦也从言甚聲曰天難諶斯是吟切
last updated 19六月2015
U+4FE1
open
close
誠也从人从言會意息晉切
last updated 19六月2015
U+3430
open
close
古文从言省
last updated 19六月2015
U+8A2B
open
close
古文信
last updated 19六月2015
U+8A26
open
close
燕代東齊謂信訦从言冘聲是吟切
last updated 19六月2015
U+8AA0
open
close
信也从言成聲氏征切
last updated 19六月2015
U+8AA1
open
close
敕也从言戒聲古拜切
last updated 19六月2015
U+8A8B
open
close
誡也从言忌聲渠記切
last updated 19六月2015
U+8AF1
open
close
誋也从言韋聲許貴切
last updated 19六月2015
U+8AA5
open
close
告也从言告聲古到切
last updated 19六月2015
𧧙
U+279D9
open
close
古文誥
last updated 19六月2015
U+8A54
open
close
告也从言从召召亦聲之紹切
last updated 19六月2015
U+8A93
open
close
約束也从言折聲時制切
last updated 19六月2015
U+8B63
open
close
問也从言僉聲周書曰勿以譣人息廉切
last updated 19六月2015
U+8A41
open
close
訓故言也从言古聲曰詁訓公戶切
last updated 19六月2015
U+85F9
open
close
臣盡力之美从言葛聲曰譪譪王多吉士於害切
last updated 19六月2015
U+8A8E
open
close
餔旋促也从言束聲桑谷切
last updated 19六月2015
U+8ADD
open
close
知也从言胥聲私呂切
last updated 19六月2015
U+8A3C
open
close
諫也从言正聲之盛切
last updated 19六月2015
U+8AEB
open
close
証也从言柬聲古晏切
last updated 19六月2015
U+8AD7
open
close
深諫也从言念聲春秋傳曰辛伯諗周桓公式荏切
last updated 19六月2015
U+8AB2
open
close
試也从言果聲苦卧切
last updated 19六月2015
U+8A66
open
close
用也从言式聲虞書曰明試以功式吏切
last updated 19六月2015
U+8AF4
open
close
和也从言咸聲周書曰不能諴于小民胡毚切
last updated 19六月2015
U+46BB
open
close
徒歌从言肉余招切
last updated 19六月2015
U+8A6E
open
close
具也从言全聲此緣切
last updated 19六月2015
U+8A22
open
close
喜也从言斤聲許斤切
last updated 19六月2015
U+8AAA
open
close
說釋也从言兌一曰談說失爇切又弋雪切
last updated 19六月2015
U+8A08
open
close
會也算也从言从十古詣切
last updated 19六月2015
U+8AE7
open
close
詥也从言皆聲戶皆切
last updated 19六月2015
U+8A65
open
close
諧也从言合聲候閤切
last updated 19六月2015
調
U+8ABF
open
close
和也从言周聲徒遼切
last updated 19六月2015
U+46E1
open
close
合會善言也从言𠯑聲曰告之話言胡快切
last updated 19六月2015
U+8B6E
open
close
籒文䛡从會
last updated 19六月2015
𧬡
U+27B21
open
close
諈諉累也从言𡍮聲竹寘切
last updated 19六月2015
U+8AC9
open
close
累也从言委聲女恚切
last updated 19六月2015
U+8B66
open
close
戒也从言从敬敬亦聲居影切
last updated 19六月2015
U+8B10
open
close
靜語也从言𥁑聲一曰無聲也彌必切
last updated 19六月2015
U+8B19
open
close
敬也从言兼聲苦兼切
last updated 19六月2015
U+8ABC
open
close
人所宜也从言从宜宜亦聲儀寄切
last updated 19六月2015
U+8A61
open
close
大言也从言羽聲況羽切
last updated 19六月2015
U+8AD3
open
close
善言也从言戔聲一曰謔也慈衍切
last updated 19六月2015
U+8A90
open
close
嘉善也从言我聲曰誐以溢我五何切
last updated 19六月2015
U+8A77
open
close
共也一曰譀也从言同聲周書曰在夏后之詷徒紅切
last updated 19六月2015
U+8A2D
open
close
施陳也从言从殳殳使人也識列切
last updated 20六月2015
U+8B77
open
close
救視也从言蒦聲胡故切
last updated 20六月2015
U+8B5E
open
close
譞慧也从言圜省聲許緣切
last updated 20六月2015
U+8AA7
open
close
大也一曰人相助也从言甫聲讀若逋博孤切
last updated 20六月2015
U+8AF0
open
close
思之意从言从思胥里切
last updated 20六月2015
U+8A17
open
close
寄也从言乇聲他各切
last updated 20六月2015
U+8A18
open
close
疏也从言己聲居吏切
last updated 20六月2015
U+8B7D
open
close
稱也从言與聲羊茹切
last updated 20六月2015
U+8B52
open
close
𢾭也从言番聲商書曰王譒告之補過切
last updated 20六月2015
𧬄
U+27B04
open
close
辭去也从言䠶聲辭夜切
last updated 20六月2015
U+8B33
open
close
齊歌也从言區聲烏侯切
last updated 20六月2015
U+8A60
open
close
歌也从言永聲爲命切
last updated 20六月2015
U+548F
open
close
詠或从口
last updated 20六月2015
U+8ACD
open
close
止也从言爭聲側迸切
last updated 20六月2015
𧦝
U+2799D
open
close
召也从言乎聲荒烏切
last updated 20六月2015
U+8B3C
open
close
𧦝謼也从言虖聲荒故切
last updated 20六月2015
𧥷
U+27977
open
close
止也从言气聲居迄切
last updated 20六月2015
U+8AFA
open
close
傳言也从言彥聲魚變切
last updated 20六月2015
U+8A1D
open
close
相迎也从言牙聲周禮曰諸侯有𡖖訝發吾駕切
last updated 20六月2015
U+8FD3
open
close
訝或从辵
last updated 20六月2015
U+8A63
open
close
𠊱至也从言㫖聲五計切
last updated 20六月2015
U+8B1B
open
close
和解也从言冓聲古項切
last updated 20六月2015
U+8B04
open
close
迻書也从言朕聲徒登切
last updated 20六月2015
U+8A12
open
close
頓也从言刃聲論語曰其言也訒而振切
last updated 20六月2015
U+8A25
open
close
言難也从言从内內骨切
last updated 23六月2015
U+8B2F
open
close
謯娽也从言虘聲側加切
last updated 23六月2015
𧧹
U+279F9
open
close
待也从言伿聲讀若䭆胡禮切
last updated 23六月2015
U+8B65
open
close
痛呼也从言虘聲古弔切
last updated 23六月2015
U+8B4A
open
close
恚呼也从言堯聲女交切
last updated 23六月2015
U+8B0D
open
close
小聲也从言熒省聲曰謍謍青蠅余傾切
last updated 23六月2015
U+8ACE
open
close
大聲也从言昔聲讀若笮壯革切
last updated 23六月2015
U+5536
open
close
諎或从口
last updated 23六月2015
U+8ADB
open
close
諂也从言臾聲羊朱切
last updated 23六月2015
U+8B87
open
close
諛也从言閻聲丑琰切
last updated 23六月2015
U+8AC2
open
close
讇或省
last updated 23六月2015
U+8AFC
open
close
詐也从言爰聲況𡊮切
last updated 23六月2015
U+8B37
open
close
不肖人也从言敖聲一曰哭不止悲聲謷謷五牢切
last updated 23六月2015
U+8A39
open
close
誘也从言术聲思律切
last updated 23六月2015
U+8A51
open
close
沇州謂欺曰詑从言它聲託何切
last updated 23六月2015
U+8B3E
open
close
欺也从言謾聲母官切
last updated 23六月2015
U+8B47
open
close
譇挐羞窮也从言奢聲陟加切
last updated 23六月2015
𧧻
U+279FB
open
close
慙語也从言作聲鉏駕切
last updated 23六月2015
U+8B3A
open
close
謺讘也从言執聲之陟切
last updated 23六月2015
U+8B30
open
close
謰謱也从言連聲力延切
last updated 23六月2015
U+8B31
open
close
謰謱也从言婁聲洛侯切
last updated 23六月2015
U+8A52
open
close
相欺詒也一曰遺也从言台聲與之切
last updated 23六月2015
U+8B32
open
close
相怒使也从言參聲倉南切
last updated 23六月2015
U+8A91
open
close
欺也从言狂聲居況切
last updated 23六月2015
U+8B7A
open
close
騃也从言疑聲五介切
last updated 23六月2015
𧭬
U+27B6C
open
close
相誤也从言𥉁聲古罵切
last updated 23六月2015
U+8A15
open
close
謗也从言山聲所晏切
last updated 23六月2015
U+8B4F
open
close
誹也从言㡬聲居衣切
last updated 23六月2015
U+8AA3
open
close
加也从言巫聲武扶切
last updated 23六月2015
U+8AB9
open
close
謗也从言非聲敷尾切
last updated 23六月2015
U+8B17
open
close
毀也从言旁聲補浪切
last updated 23六月2015
U+8B78
open
close
詶也从言壽聲讀若醻周書曰無或譸張爲幻張流切
last updated 23六月2015
U+8A76
open
close
譸也从言州聲市流切
last updated 23六月2015
U+8A5B
open
close
詶也从言且聲莊助切
last updated 23六月2015
U+46C6
open
close
詶也从言由聲直又切
last updated 23六月2015
U+8A83
open
close
離別也从言多聲讀若論語跢予之足周景王作洛陽誃臺尺氏切
last updated 23六月2015
U+8A96
open
close
亂也从言孛聲蒲沒切
last updated 23六月2015
U+6096
open
close
誖或从心
last updated 23六月2015
𢨋
U+22A0B
open
close
籀文誖从二或
last updated 23六月2015
U+470C
open
close
亂也一曰治也一曰不絕也从言絲呂員切
last updated 23六月2015
𤔪
U+2452A
open
close
古文䜌
last updated 23六月2015
U+8AA4
open
close
謬也从言吳聲五故切
last updated 23六月2015
詿
U+8A7F
open
close
誤也从言圭或从言佳省聲古賣切
last updated 23六月2015
U+8A92
open
close
可惡之辭从言矣聲一曰誒然春秋傳曰誒誒出出許其切
last updated 23六月2015
U+8B46
open
close
痛也从言喜聲火衣切
last updated 23六月2015
U+8A6F
open
close
膽气滿聲在人上从言自聲讀若反目相睞荒內切
last updated 23六月2015
U+8B27
open
close
謧詍多言也从言离聲呂之切
last updated 23六月2015
U+8A4D
open
close
多言也从言世聲曰無然詍詍余制切
last updated 23六月2015
U+8A3E
open
close
不思稱意也从言此聲曰翕翕訿訿將此切
last updated 23六月2015
U+46EC
open
close
往來言也一曰小兒未能正言也一曰祝也从言匋聲大牢切
last updated 23六月2015
U+46CC
open
close
䛬或从包
last updated 23六月2015
𧧛
U+279DB
open
close
𧧛𧧛多語也从言冄聲樂浪有𧧛邯縣汝閻切
last updated 23六月2015
U+471A
open
close
語相反䜚也从言遝聲他合切
last updated 24六月2015
U+8ABB
open
close
䜚誻也从言沓聲徒合切
last updated 24六月2015
U+8A7D
open
close
諍語詽詽也从言幵聲呼堅切
last updated 24六月2015
U+8B97
open
close
言壯皃一曰數相怒也从言巂聲讀若畫呼麥切
last updated 24六月2015
U+8A07
open
close
騃言聲从言勻省聲漢中西城有訇鄉又讀若玄虎橫切
last updated 24六月2015
𧥻
U+2797B
open
close
籀文不省
last updated 24六月2015
U+8ADE
open
close
便巧言也从言扁聲周書曰𢧵𢧵善諞言論語曰友諞佞部田切
last updated 24六月2015
𧭹
U+27B79
open
close
匹也从言頻聲符眞切
last updated 24六月2015
𧥣
U+27963
open
close
扣也如求婦先𧥣叕之从言从口口亦聲苦后切
last updated 24六月2015
U+8ABD
open
close
言相誽司也从言兒聲女家切
last updated 24六月2015
U+8A82
open
close
相呼誘也从言兆聲徒了切
last updated 24六月2015
U+8B44
open
close
如也从言从曾聲作滕切
last updated 24六月2015
U+8A44
open
close
忘也从言失聲徒結切
last updated 24六月2015
U+8AC5
open
close
忌也从言其聲周書曰爾尚不諅于凶德渠記切
last updated 24六月2015
U+8B40
open
close
誕也从言敢聲下闞切
last updated 24六月2015
𧧴
U+279F4
open
close
俗譀从忘
last updated 24六月2015
U+8A87
open
close
譀也从言夸聲苦瓜切
last updated 24六月2015
U+8A95
open
close
詞誕也从言延聲徒旱切
last updated 24六月2015
𧥡
U+27961
open
close
籀文誕省正
last updated 24六月2015
U+4715
open
close
譀也从言萬聲莫話切
last updated 24六月2015
U+8B14
open
close
戲也从言虐聲曰善戲謔兮虚約切
last updated 24六月2015
U+8A6A
open
close
眼戾也从言艮聲乎懇切
last updated 24六月2015
U+8A0C
open
close
䜋也从言工聲曰蟊賊内訌戶工切
last updated 24六月2015
𧭾
U+27B7E
open
close
中止也从言䝿聲司馬法曰師多則人𧭾𧭾止也胡對切
last updated 24六月2015
𧬨
U+27B28
open
close
聲也从言歲聲曰有𧬨其聲呼會切
last updated 24六月2015
U+8AE3
open
close
疾言也从言咼聲呼卦切
last updated 24六月2015
𧮓
U+27B93
open
close
譟也从言魋聲杜回切
last updated 24六月2015
U+8B5F
open
close
擾也从言喿聲蘇到切
last updated 24六月2015
U+8A06
open
close
大呼也从言丩聲春秋傳曰或訆于宋太廟古弔切
last updated 24六月2015
U+8AD5
open
close
號也从言从虎乎刀切
last updated 24六月2015
U+8B99
open
close
譁也从言雚聲呼官切
last updated 24六月2015
𧮉
U+27B89
open
close
讙也从言𦾓聲呼瓜切
last updated 24六月2015
U+8B23
open
close
妄言也从言雩聲羽俱切
last updated 24六月2015
𧪮
U+27AAE
open
close
謣或从荂
last updated 24六月2015
U+8B4C
open
close
譌言也从言爲聲曰民之譌言五禾切
last updated 24六月2015
U+8B2C
open
close
狂者之妄言也从言翏聲靡幼切
last updated 24六月2015
U+8A64
open
close
夢言也从言㠩聲呼光切
last updated 24六月2015
U+8B08
open
close
大呼自勉也从言暴省聲蒲角切
last updated 24六月2015
U+8A2C
open
close
訬擾也一曰訬獪从言少聲讀若毚楚交切
last updated 24六月2015
U+8AC6
open
close
欺也从言其聲去其切
last updated 24六月2015
U+8B4E
open
close
權詐也益梁曰謬欺天下曰譎从言矞聲古穴切
last updated 24六月2015
U+8A50
open
close
欺也从言乍聲側駕切
last updated 24六月2015
U+8A0F
open
close
詭譌也从言于聲一曰訏𧪰齊楚謂信曰訏況于切
last updated 24六月2015
𧪰
U+27AB0
open
close
咨也一曰痛惜也从言差聲子邪切
last updated 24六月2015
U+8B8B
open
close
失气言一曰不止也从言龖省聲傅毅讀若慴之涉切
last updated 24六月2015
𧮩
U+27BA9
open
close
籒文讋不省
last updated 24六月2015
U+8B35
open
close
言謵讋也从言習聲秦入切
last updated 24六月2015
U+46E9
open
close
相毁也从言亞聲一曰畏亞宛古切
last updated 24六月2015
U+4710
open
close
相毀也从言隨省聲雖遂切
last updated 24六月2015
𧮑
U+27B91
open
close
嗑也从言闒聲徒盍切
last updated 24六月2015
U+8A7E
open
close
說也从言匈聲許容切
last updated 24六月2015
U+8A29
open
close
或省
last updated 24六月2015
𧧗
U+279D7
open
close
詾或从兇
last updated 24六月2015
U+8A1F
open
close
爭也从言公聲一曰謌訟似用切
last updated 24六月2015
U+46E6
open
close
古文訟
last updated 24六月2015
U+8B13
open
close
恚也从言眞聲賈侍中說謓笑一曰讀若振昌眞切
last updated 24六月2015
U+8B98
open
close
多言也从言聶聲河東有狐讘縣之涉切
last updated 24六月2015
U+8A36
open
close
大言而怒也从言可聲虎何切
last updated 24六月2015
U+46D7
open
close
訐也从言臣聲讀若指職雉切
last updated 24六月2015
U+8A10
open
close
面相斥罪相告訐也从言干聲居謁切
last updated 24六月2015
𧦡
U+279A1
open
close
告也从言厈省聲論語曰訴子路於季孫臣鉉等曰厈非聲葢古之字音多與今異如皀亦音香、釁亦音門、乃亦音仍他皆放此古今失傳不可詳究桑故切
last updated 24六月2015
𧪜
U+27A9C
open
close
訴或从言朔
last updated 24六月2015
U+612C
open
close
訴或从朔心
last updated 24六月2015
U+8B56
open
close
愬也从言朁聲莊蔭切
last updated 24六月2015
U+8B92
open
close
譖也从言毚聲士咸切
last updated 24六月2015
U+8B74
open
close
謫問也从言遣聲去戰切
last updated 24六月2015
𧬍
U+27B0D
open
close
罰也从言啻聲陟革切
last updated 24六月2015
U+8AEF
open
close
數也一曰相讓也从言耑聲讀若專尺絹切
last updated 24六月2015
U+8B93
open
close
相責讓从言襄聲人漾切
last updated 24六月2015
U+8B59
open
close
嬈嬈也从言焦聲讀若嚼才肖切
last updated 24六月2015
U+8A9A
open
close
古文譙从肖周書曰王亦未敢誚公
last updated 24六月2015
𧧒
U+279D2
open
close
數諫也从言朿聲七賜切
last updated 24六月2015
U+8AB6
open
close
讓也从言卒聲國語曰誶申胥雖遂切
last updated 24六月2015
U+8A70
open
close
問也从言吉聲去吉切
last updated 24六月2015
𧫢
U+27AE2
open
close
責望也从言望聲巫放切
last updated 24六月2015
U+8A6D
open
close
責也从言危聲過委切
last updated 24六月2015
U+8B49
open
close
告也从言登聲諸應切
last updated 24六月2015
U+8A58
open
close
詰詘也一曰屈襞从言出聲區勿切
last updated 24六月2015
U+8AB3
open
close
詘或从屈
last updated 24六月2015
U+46C4
open
close
慰也从言夗聲於願切
last updated 24六月2015
U+8A57
open
close
知處告言之从言冋聲朽正切
last updated 24六月2015
𧭦
U+27B66
open
close
流言也从言𢿌聲火縣切
last updated 24六月2015
U+8A46
open
close
苛也一曰訶也从言氐聲都禮切
last updated 24六月2015
U+8AB0
open
close
何也从言隹聲示隹切
last updated 24六月2015
U+8AFD
open
close
飾也一曰更也从言革聲讀若戒古覈切
last updated 24六月2015
U+8B95
open
close
詆讕也从言闌聲洛干切
last updated 24六月2015
U+8B4B
open
close
讕或从閒
last updated 24六月2015
U+8A3A
open
close
視也从言㐱聲直刃切又之刃切
last updated 24六月2015
𧪷
U+27AB7
open
close
悲聲也从言斯省聲先𥟵切
last updated 24六月2015
U+8A27
open
close
罪也从言尤聲周書曰報以庶訧羽求切
last updated 24六月2015
U+8A85
open
close
討也从言朱聲陟輸切
last updated 24六月2015
U+8A0E
open
close
治也从言从寸他皓切
last updated 24六月2015
U+8AF3
open
close
悉也从言音聲烏含切
last updated 24六月2015
U+8B84
open
close
禱也累功德以求福論語云讄曰禱爾于上下神祗从言纍省聲力軌切
last updated 24六月2015
𧮢
U+27BA2
open
close
或不省
last updated 24六月2015
U+8AE1
open
close
行之迹也从言、兮、皿闕徐鍇曰兮聲也神至切
last updated 24六月2015
U+8A84
open
close
謚也从言耒聲力軌切
last updated 24六月2015
U+8B11
open
close
恥也从言奚聲胡禮切
last updated 24六月2015
U+4701
open
close
謑或从奊
last updated 24六月2015
U+8A6C
open
close
謑詬恥也从言后聲呼冦切
last updated 24六月2015
U+8A3D
open
close
詬或从句
last updated 24六月2015
U+8ADC
open
close
軍中反間也从言枽聲徒叶切
last updated 24六月2015
U+8A72
open
close
軍中約也从言亥聲讀若心中滿該古哀切
last updated 25六月2015
U+8B6F
open
close
傳譯四夷之言者从言睪聲羊昔切
last updated 25六月2015
U+8A04
open
close
迫也从言九聲讀若求巨鳩切
last updated 25六月2015
U+8B1A
open
close
笑皃从言益聲伊昔切又呼狄切
last updated 25六月2015
U+8B76
open
close
疾言也从三言讀若沓徒合切
last updated 25六月2015
02
U+8A62
open
close
謀也从言旬聲相倫切
last updated 25六月2015
U+8B9C
open
close
直言也从言黨聲多郎切
last updated 25六月2015
U+8B5C
open
close
籍録也从言普聲史記从並博古切
last updated 25六月2015
U+8A4E
open
close
詎猶豈也从言巨聲其吕切
last updated 25六月2015
𧩮
U+27A6E
open
close
小也誘也从言叜聲禮記曰足以𧩮聞先鳥切
last updated 25六月2015
U+8B0E
open
close
隱語也从言迷迷亦聲莫計切
last updated 25六月2015
U+8A8C
open
close
記誌也从言志聲職吏切
last updated 25六月2015
U+8A23
open
close
訣别也一曰法也从言決省聲古穴切
last updated 25六月2015

©sideway
close

References

  1. (清)聖祖仁皇帝, 御定康熙字典, 同文書局
  2. 運森 傅 (Ed), 1948, 縮本新字典, 商務印書館, HongKong
close

ID: 160300017 Last Updated: 2016/3/17 Revision: Ref:

IMAGE

Home (5)

Business

Management

HBR (3)

Information

Recreation

Hobbies (7)

Culture

Chinese (1097)

English (336)

Reference (66)

Computer

Hardware (149)

Software

Application (187)

Digitization (24)

Numeric (19)

Programming

Web (648)new

CSS (SC)

ASP.NET (SC)

Regular Expression (SC)

HTML

Knowledge Base

Common Color (SC)

Html Entity (Unicode) (SC)

Html 401 Special (SC)

OS (389)

MS Windows

Windows10 (SC)

.NET Framework (SC)

DeskTop (7)

Knowledge

Mathematics

Formulas (8)

Number Theory (206)

Algebra (20)

Trigonometry (18)

Geometry (18)

Calculus (67)

Complex Analysis (21)

Engineering

Tables (8)

Mechanical

Mechanics (1)

Rigid Bodies

Statics (92)

Dynamics (37)

Fluid (5)

Fluid Kinematics (5)

Control

Process Control (1)

Acoustics (19)

FiniteElement (2)

Biology (1)

Geography (1)


Copyright © 2000-2019 Sideway . All rights reserved Disclaimers last modified on 10 Feb 2019